Bài 6. Button, TextView và EditText


1.TextView

- Nếu chỉ muốn hiển thị thông tin mà không cho phép người dùng chỉnh sửa thì nên sử dụng control này.

- TextView tương tự như Label bên C# và JLabel bên Java.

- Dưới đây chụp một số thuộc tính của TextView mà chúng ta thường xuyên sử dụng nhất:

 2

- Để tiện bề xử lý ta nên thiết lập id cho control.

- layout_width, layout_height nên thiết lập cho control (bắt buộc).

- Để thay đổi màu chữ dùng textColor, thay đổi màu nền dùng background.

- Mục đích để xử lý một số công việc theo yêu cầu nên đặt tên Id cho control. Dựa vào Id ta sẽ lấy được control theo đúng Id này, ta xem đoạn code bên dưới để biết cách lấy control theo Id:

TextView txt1= (TextView) findViewById(R.id.tvxinchao);

- Mọi control đều kế thừa từ View, và để ép kiểu về cho đúng với TextView ta dùng hàm findViewById() , nó trả về 1 View theo đúng Id truyền vào (cách làm nhanh: ngay dòng lệnh này nhấn tổ hợp phím Ctrl+1 là nó sẽ tự ép kiểu nhanh cho chúng ta)

- Để hiển thị được thông tin lên control TextView ta dùng lệnh dưới đây:

txt1.setText(“Hello apps1pro”);

- Đẩy lấy được thông tin bên trong control TextView ta dùng lệnh dưới đây:

String msg=txt1.getText().toString()


3.3.2  EditText:

- Control này kế thừa từ TextView và cho phép chỉnh sửa dữ liệu (dĩ nhiên chúng ta có thể cấm chỉnh sửa dữ liệu bằng coding hay trong xml). Để sử dụng EditText rất đơn giản, chúng ta chỉ việc kéo thả control này vào giao diện và tiến hành thiết lập một số thuộc tính:

3

- Như hình bên trên thì chúng ta chỉ cần kéo loại EditText mà chúng ta cần (vùng số 1) rồi thả vào giao diện (vùng số 2).

- Chúng ta xem chụp một số thuộc tính của EditText trong hình dưới này:

4

Tương tự như TextView chúng ta cần thiết lập Id, các layout_width, layout_height

- Thuộc tính hint : để hiển thị thông tin gợi ý trong vùng nhập dữ liệu khi chúng ta chưa nhập bất kỳ dữ liệu nào vào, chỉ cần có dữ liệu là phần hint sẽ tự động mất đi.

- textSize để thiết lập kích cỡ font chữ cho EditText

- Ta cũng có thể dùng cửa sổ Properties để thiết lập thuộc tính cho dễ dàng hơn (click chuột vào EditText muốn đổi thuộc tính):

5

- Màn hình trên cho phép ta thay đổi thuộc tính của control một cách dễ dàng.

- Tương tự như TextView, ta cũng phải lấy được control thông qua Id, thao tác với dữ liệu bên trong EditText:

+ Lấy control theo Id:

EditText txtbox=(EditText) findViewById(R.id.editText);

+ Thiết lập giá trị mặc định cho EditText:

txtBox.setText(“nhập bất cứ cái gì vào đây xem sao”);

+ Lấy dữ liệu bên trong EditText:

String msg=txtBox.getText().toString();


3.3.3 Button:

Dùng để thiết lập sự kiện khi người dùng chọn lựa.

Cũng kế thừa từ TextView, có 2 sự kiện mà người sử dụng thường xuyên thao tác:

7_1

Ví dụ làm máy tính đơn giản , giao diện như bên dưới (nhấn nút nào thì thực hiện phép toán cho nút đó):

6

- Coding mẫu:

public class MainActivity extends Activity implements OnClickListener {

   EditText soa,sob;

   Button cong,tru,chia,nhan;

   TextView kq;

   @Override

   protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {

     super.onCreate(savedInstanceState);

     setContentView(R.layout.activity_main);

     kq=(TextView) findViewById(R.id.tvkq);

     soa=(EditText) findViewById(R.id.edtsoa);

     sob=(EditText) findViewById(R.id.edtsob);

     cong=(Button) findViewById(R.id.btncong);

     tru=(Button) findViewById(R.id.btntru);

     nhan=(Button) findViewById(R.id.btnnhan);

     chia=(Button) findViewById(R.id.btnchia);

     cong.setOnClickListener(this);

     tru.setOnClickListener(this);

     chia.setOnClickListener(this);

     nhan.setOnClickListener(this);

   }

   @Override

   public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {

     // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.

     getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu);

     return true;

   }

   @Override

   public void onClick(View arg0) {

     // TODO Auto-generated method stub

     String sa=soa.getText()+"";

     int a=Integer.parseInt(sa);

     String sb=sob.getText()+"";

     int b=Integer.parseInt(sb);

     switch(arg0.getId())

     {

     case R.id.btncong:

       kq.setText(a+"+"+b+"="+(a+b));

       break;

     case R.id.btntru:

       kq.setText(a+"-"+b+"="+(a-b));

       break;

     case R.id.btnchia:

       kq.setText(a+":"+b+"="+ (float)a/b);

       break;

     case R.id.btnnhan:

       kq.setText(a+"X"+b+"="+(a*b));

       break;

     }

   }

}

 

Kết quả :

kq