Bài 8. ImageButton và ImageView

Trong Android, bạn có thể sử dụng "Android.widget.ImageView" lớp để hiển thị một tập tin hình ảnh. Tập tin ảnh rất dễ sử dụng nhưng khó để làm chủ, vì màn hình khác nhau và dpi trong các thiết bị Android.


1. Imageview

ImageView cho phép bạn chèn một hình ảnh vào trong giao diện chương trình Android.

Bạn đặt các hình ảnh trong folder “res/drawable

7

mở file  “res/layout/activity_main.xml” 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<LinearLayout xmlns:Android="http://schemas.Android.com/apk/res/Android"

  Android:layout_width="fill_parent"

  Android:layout_height="fill_parent"

  Android:orientation="vertical" >

  <ImageView

    Android:id="@+id/imageView1"

    Android:layout_width="wrap_content"

    Android:layout_height="wrap_content"

    Android:src="@drawable/Android" />

  <Button

    Android:id="@+id/btnChangeImage"

    Android:layout_width="wrap_content"

    Android:layout_height="wrap_content"

    Android:text="Change Image" />

</LinearLayout>

 

File MainActivity.java

package apps1pro.com;

import Android.app.Activity;

import Android.os.Bundle;

import Android.view.Menu;

import Android.view.MenuItem;

import Android.view.View;

import Android.view.View.OnClickListener;

import Android.widget.Button;

import Android.widget.ImageView;

public class MainActivity extends Activity {  

     Button button;

     ImageView image; 

     @Override

     public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {

       super.onCreate(savedInstanceState);

       setContentView(R.layout.activity_main);

       addListenerOnButton(); 

     }  

     public void addListenerOnButton() { 

       image = (ImageView)

          findViewById(R.id.imageView1);  

       button = (Button)

          findViewById(R.id.btnChangeImage);

       button.setOnClickListener(new

          OnClickListener() {

       @Override

       public void onClick(View arg0) {

          image.setImageResource(R.drawable.anh);

          }  

       }); 

     }  

   }

 

Kết quả:

6


2. ImageButton

ImageButton là cách sử dụng một hình ảnh như một nút bấm. Nó rất thích hợp với những ứng dụng đòi hỏi trang trí phức tạp.

- Mở file  “res/layout/activity_main.xml” 

<LinearLayout xmlns:Android="http://schemas.Android.com/apk/res/Android"

  Android:layout_width="fill_parent"

  Android:layout_height="fill_parent"

  Android:orientation="vertical" >

  <ImageButton

    Android:id="@+id/imageButton1"

    Android:layout_width="wrap_content"

    Android:layout_height="wrap_content"

    Android:src="@drawable/ic_launcher" />

 </LinearLayout>

 

File MainActivity.java:

package apps1pro.com;

import Android.app.Activity;

import Android.os.Bundle;

import Android.view.Menu;

import Android.view.MenuItem;

import Android.view.View;

import Android.view.View.OnClickListener;

import Android.widget.Button;

import Android.widget.ImageButton;

import Android.widget.Toast;

public class MainActivity extends Activity {  

   ImageButton imageButton;  

     @Override

     public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {

       super.onCreate(savedInstanceState);

       setContentView(R.layout.activity_main);

       setTitle("image_button");

       addListenerOnButton(); 

     }  

     public void addListenerOnButton() {      

     imageButton = (ImageButton) findViewById(R.id.imageButton1); 

imageButton.setOnClickListener(new onClickListener() {

          @Override

          public void onClick(View arg0) { 

     Toast.makeText(MainActivity.this, "ImageButton đã được click!",Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

     }

     }); 

     }  

   }

Kết quả :

 Screenshot_2014-12-22-19-35-56