Bài 1. Giới thiệu


microsoftexcel2013

Microsoft Excel 2013 là một chương trình bảng tính điện tử dùng để tổ chức, tính toán và phân tích các dữ liệu. Với Excel bạn có thể thực hiện các nhiệm vụ từ chuẩn bị một hóa đơn đơn giản cho các dịch vụ trang trí nhà cửa hay hoạch định ngân sách cho kỳ nghỉ gia đình cho đến việc tạo các biểu đồ 3-D hoặc quản lý một sổ cái kế toán phức tạp cho một doanh nghiệp vừa và nhỏ… Theo đó bạn có thể:

Tính toán, phân tích dữ liệu:

  • Lập bảng biểu báo cáo, tổ chức danh sách
  • Truy cập các nguồn dữ liệu khác nhau
  • Vẽ đồ thị và các sơ đồ
  • Tự động hóa các công việc bằng các macro
  • Và nhiều ứng dụng khác để giúp chúng ta có thể phân tích nhiều loại hình bài toán khác nhau.

Khi làm việc với Excel, bạn làm quen một số khái niệm:

  • Sổ tính (Workbook): Trong Excel, một workbook là một tệp tincó phần mở rộng là .xls, hoặc xlsx, tùy từng phiên bản, mà trên đó bạn làm việc(tính toán, vẽ đồ thị, …) và lưu trữ dữ liệu. Vì mỗi workbook có thể chứa nhiều sheet (bảng tính), do vậy bạn có thể tổ chức, lưu trữ nhiều loại thông tin có liên quan với nhau chỉ trong một tệp tin (file). Một workbook chứa rất nhiều worksheet hay chart sheet tùy thuộc vào bộ nhớ máy tính của bạn. 
  • Bảng tính (Worksheet): Còn gọi tắt là sheet, là nơi lưu trữ và làm việc với dữ liệu, nó còn được gọi là bảng tính. Một worksheet chứa nhiều ô (cell), các ô được tổ chức thành các cột và các dòng. Worksheet được chứa trong workbook. Một Worksheet chứa được 16,384 cột và 1,048,576 dòng (phiên bản cũ chỉ chứa được 256 cột và 65,536 dòng). Lưu ý nếu bạn dùng bản phiên bản64-bit có thể lưu trữ hàng trăm triệu dòng dữ liệu trong một bảng tính, khi đó vấn đề số lượng dòng phụ thuộc vào bộ nhớ máy tính của bạn.
  • Bảng tính biểu đồ (Chart sheet): Cũng là một sheet trongworkbook, nhưng nó chỉ chứa một đồ thị. Một chart sheet rất hữu ích khi bạn muốnxem riêng lẻ từng đồ thị.
  • Sheet Tabs: Tên của các sheet sẽ thể hiện trên các tab đặt tạigóc trái dưới của cửa sổ workbook. Để di chuyển từ sheet này sang sheet khác ta chỉ việc nhấp chuột vào tên sheet cần đến trong thanh sheet tab.