Bài 7. Cấu trúc vòng lặp WHILE

Vòng lặp WHILE

Cấu trúc lặp while: Chức năng của nó đơn giản chỉ là lặp lại [Khối lệnh] khi điều kiện [biểu thức điều kiện] còn thoả mãn.

Cú pháp:

   while (biểu thức điểu kiện)  
   {  
     Khối lệnh;
   }

Trong đó:
      - [biểu thức điều kiện] là biểu thức logic.     
      - [Khối lệnh] còn thực hiện khi [biểu thức điều kiện] còn đúng.       
      - Trong [Khối lệnh] cần có sự tác động để [biểu thức điều kiện] sai.


Ví dụ:

Ví dụ 1: Tính tổng các số từ 1 đến n, với n nhập vào từ bàn phím

namespace TONGN_WHILE{
class Program{
static void Main(string[] args){
 int n;
 // Nhap so n tu ban phim 
 Console.Write("Nhap n: "); n = int.Parse(Console.ReadLine());
 // Tinh tong su dung WHILE
 int s=0, i=0;
 while(i<=n){
    s=s+i;    
    i++;  
 }
 // Hien thi ket qua
 Console.Write("\nTong = " + s); 
 Console.ReadLine();
 }
 }
}

Ví dụ 2: Đếm số chẵn nhỏ hơn n, với n nhập vào từ bàn phím.

namespace DEMSOCHAN_WHILE{
class Program{
static void Main(string[] args){
 // Khai bao bien n
 int n;
 // Nhap so n tu ban phim 
 Console.Write("Nhap n: "); n = int.Parse(Console.ReadLine());
 // dem so chan
 int dem=0,i=0;
 while (i<=n){
    if (i%2==0) dem++;
    i++;
 }
 // Hien thi ket qua
 Console.Write("\nKet qua = " + dem);
 Console.ReadLine(); 
 }
 }
}

Ví dụ 3: In ra màn hình tất cả số nguyên gồm 4 chữ sao cho tổng các chữ số bằng 10.

namespace SONGUYEN_WHILE{
class Program{
static void Main(string[] args){
 Console.Write("\n Cac so nguyen gom 4 chu so, tong cac chu so bang 10: "); 
 int i=1000;
 while (i<=9999){
    if(i%10+(i/10)%10+(i/100)%10+i/1000==10) 
      Console.Write(i+ ";");
      i++;
 }
 Console.ReadLine();
 }
 }
}

Ví dụ 4: In ra màn hình bảng cửu chương.

namespace BANCUUCHUONG_WHILE{
class Program{
static void Main(string[] args){
  Console.Write("\n Ban cuu chuong: \n");
  int i=1;
  while (i<=9){
   int j=1;
   while (j<9){
     Console.Write(i + " x " + j + "= " + i * j + " ; ");
     j++;
   }
   Console.Write("\n");
   i++;
  }
  Console.ReadLine();
 }
 }
}