Giới thiệu về HTML

HTML là gì?

HTML là một ngôn ngữ đánh dấu dùng để miêu tả tài liệu web (các trang web).

 • HTML viết tắt của Hyper Text Markup Language (ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản).
 • Một ngôn ngữ đánh dấu bao gồm một tập các thẻ đánh dấu nội dung.
 • Tài liệu HTML được đánh dấu bằng các thẻ HTML.
 • Mỗi thẻ HTML dùng để mô tả một nội dung nào đó trên trang web.

HTML do Tim Berner-Lee giới thiệu năm 1990 và hiện đang được World Wide Web Consortium (W3C) tiếp tục duy trì.


Ví dụ về HTML

Ví dụ về một tài liệu web viết bằng HTML đơn giản như sau:

<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
 <title>Hello HTML</title>
</head>

<body>
 <h1>Hello HTML</h1>
 <p>HTML tutorials from TBit.</p>
</body>

</html>

Giải thích các thẻ trong ví dụ trên:

 • !DOCTYPE là khai báo tài liệu này là HTML (quy định từ HTML5)
 • Phần văn bản nằm giữa <html></html> là nội dung của tài liệu HTML
 • Phần văn bản nằm giữa <head> </head> cung cấp các thông tin khai báo của tài liệu
 • Phần văn bản giữa <title></title> là tiêu đề của trang (hiển thị trên trình duyệt)
 • Phần văn bản nằm giữa <body></body> là những nội dung sẽ hiển thị lên trên trang web
 • Thẻ <h1> và </h1> định nghĩa một đề mục cấp 1
 • Thẻ <p></p> định nghĩa một đoạn văn

Trình duyệt sẽ đọc những thẻ HTML này và hiển thị nội dung chính xác lên trên trang web.


Thẻ HTML

 Thẻ HTML là những từ khoá được định nghĩa trước nằm trong cặp dấu <...>

<tên_thẻ>nội dung</tên_thẻ>


Trình duyệt web

Chức năng của trình duyệt web (Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera...) là đọc tài liệu HTML và hiển thị lên trang web.

Trình duyệt không hiển thị các thẻ HTML mà dùng chúng để hiển thị các nội dung của tài liệu.

Screen Shot 2015 05 19 at 23.31.54


Cấu trúc của một tài liệu HTML

Hình ảnh sau đây mô tả cấu trúc cơ bản của một tài liệu HTML (một trang web).

Screen Shot 2015 05 19 at 23.34.27

Chú ý: Chỉ những phần nằm giữa <body></body> mới được hiển thị trên trang web.


Các phiên bản HTML

Các phiên bản HTML qua các năm:

Phiên bản Năm
HTML 1991
HTML 2.0 1995
HTML 3.2 1997
HTML 4.01 1999
XHTML 2000
HTML5 2014