Đoạn văn trong HTML

Nội dung của trang web được chia thành nhiều đoạn văn.


Thẻ đoạn <p>

Thẻ <p> dùng để định nghĩa một đoạn văn trong trang web.

Ví dụ:

<p>Đây là một đoạn văn</p>
<p>Đây là đoạn văn khác</p> 

Trình duyệt sẽ tự động xuống dòng đoạn văn mà không cần thẻ <br>.


Khoảng trắng (dấu cách) trong HTML

Bạn cần chú ý rằng khi trình duyệt dịch tài liệu HTML sẽ bỏ qua tất cả các dấu cách (chỉ để lại 1 dấu), thậm chí nếu bạn xuống dòng thì trên trang web cũng chỉ là một dấu cách.

Ví dụ:

<html>
 <head>
  <title> Ví dụ về khoảng trắng</title>
 </head>
 <body>
  <p>
   Đây là một đoạn văn trong HTML. Việc dùng nhiều dấu cách      như thế này
   hay xuống dòng
   như thế này
   cũng chỉ coi là một khoảng trắng (dấu cách).
  </p>
 </body>
</html>

See the Pen QbKjNq by Nguyễn Duy Hiếu (@hieu3210) on CodePen.

Muốn có nhiều dấu cách bạn hãy dùng kí hiệu &nbsp;


Xuống dòng trong HTML

Để xuống dòng trong HTML bạn dùng thẻ <br>.

Ví dụ:

<p>Đoạn văn sẽ xuống dòng<br> nên đây là một dòng khác.</p>

Thẻ <pre>

Thẻ <pre> trong HTML dùng để định nghĩa một phần văn bản đã được định dạng trước.

Phần văn bản trong cặp thẻ <pre></pre> sẽ đươc giữ nguyên định dạng về dấu cách, xuống dòng. Thẻ này hay được dùng cùng với thẻ <code>