Chú thích trong HTML

Dùng cặp thẻ <!----> để thêm chú thích trong HTML


Chú thích trong HTML

Bạn có thể thêm chú thích trong HTML theo dạng.

<!-- Đây là nội dung chú thích -->

Chú ý là có một dấu chấm than (!) ở thẻ mở, nhưng thẻ đóng không có.

Chú thích không được hiển thị lên trang web, nhưng nó sẽ giúp bạn ghi chú những dòng mã HTML.

Dùng chú thích trong khi viết mã HTML cũng có thể giúp bạn phát hiện và sửa lỗi (bạn có thể ẩn hay hiện đối tượng nào đó trên trang để phát hiện lỗi).


Chú thích có điều kiện

Bạn có thể đặt điều kiện cho chú thích trong HTML.

Ví dụ:

<!--[if IE 8]>
    .... nội dung ở đây ....
<![endif]-->

Đoạn 'nội dung ở đây' chỉ có thể được thấy vởi trình duyệt Internet Explorer 8.