Vài ví dụ cơ bản về HTML

Tài liệu HTML

Tất cả tài liệu HTML đều bắt đầu bởi một khai báo: <!DOCTYPE html>

Phần chính của tài liệu HTML nằm giữa cặp thẻ <html></html>

Phần được hiển thị lên trên trang web nằm ở giữa cặp thẻ <body></body>

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>Đề mục đầu tiên</h1>

<p>Đoạn văn đầu tiên của tôi.</p>

</body>
</html>

Các cấp đề mục trong HTML

Đề mục trong một tài liệu HTML được định nghĩa bằng các thẻ từ <h1> đến <h6>.

Ví dụ:

<h1>Đây là đề mục cấp 1</h1>
<h2>Đây là đề mục cấp 2</h2>
<h3>Đây là đề mục cấp 3</h3> 

Đoạn văn trong HTML

Trong HTML, đoạn văn được định nghĩa bởi thẻ <p>:

Ví dụ:

<p>Đây là một đoạn văn trong HTML.</p>
<p>Đây là một đoạn văn khác.</p> 

Liên kết trong HTML

HTML định nghĩa một liên kết bằng thẻ <a>:

Ví dụ:

 <a href="https://tbit.vn">Liên kết tới trang chủ TBit</a> 

Đích đến của liên kết được định nghĩa bởi thuộc tính href.

Thuộc tính trong HTML cung cấp các thông tin bổ sung cho các thẻ HTML.


Hình ảnh trong HTML

Ảnh trong HTML được định nghĩa bằng thẻ <img>.

Ví dụ:

<img src="/logo.jpg" alt="TBit Logo" width="104" height="142">

Thuộc tính src là đường dẫn tới file ảnh, thuộc tính alt là văn bản thay thế, widthheight là kích thước (chiều rộng và chiều cao) của hình ảnh.