JavaScript trong HTML

Việc sử dụng JavaScript sẽ giúp cho trang web của chúng ta trở lên sống động hơn.

Ví dụ:

See the Pen VKRKoK by Nguyễn Duy Hiếu (@hieu3210) on CodePen.

 


Thẻ <script> trong HTML

Thẻ <script> dùng để định nghĩa mã lệnh dạng kịch bản chạy trên máy khách (máy người dùng). Hiện nay, chúng ta thường dùng mã JavaScript.

Mã JavaScript sẽ giúp cho nội dung trang web trở lên sống động và có tính tương tác hơn.

Chúng ta thường dùng JavaScript để tạo các hiệu ứng hình ảnh, kiểm tra dữ liệu form hoặc thay đổi nội dung trên trang web...

Phương thức thường được sử dụng khi chúng ta muốn chọn một đối tượng HTML bằng JavaScript là document.getElementById(id).

Ví dụ:

<script>
document.getElementById("demo").innerHTML = "Hello JavaScript!";
</script>

JavaScript có thể làm gì

JavaScript có thể thay đổi nội dung HTML:

document.getElementById("demo").innerHTML = "Hello JavaScript!";

 

JavaScript có thể thay đổi định dạng các đối tượng:

document.getElementById("demo").style.fontSize = "25px";
document.getElementById("demo").style.color = "red";

 

JavaScript có thể thay đổi các thuộc tính của đối tượng:

document.getElementById("image").src = "picture.gif";

 


Thẻ <noscript>

Thẻ <noscript> dùng để thay thế nội dung khi máy người dùng không hỗ trợ JavaScript (thường dùng hiển thị thông báo).

Ví dụ: 

<script>
document.getElementById("demo").innerHTML = "Hello JavaScript!";
</script>

<noscript>Sorry, your browser does not support JavaScript!</noscript>