Trích dẫn trong HTML


Thẻ <q> cho trích dẫn ngắn

Thẻ <q> dùng để định nghĩa một trích dẫn ngắn. Mặc định thì trình duyệt sẽ thêm cặp dấu " " để đánh dấu phần văn bản trong thẻ phần cặp thẻ này.

Ví dụ:

<p>Tác phầm <q>Truyện Kiều</q> của đại thi hào Nguyễn Du.</p>

Thẻ <blockquote> cho trích dẫn dài

Dùng thẻ <blockquote> để định nghĩa một trích dẫn dài. Mặc định trình duyệt sẽ lùi đầu dòng (indent) đoạn trích dẫn.

Ví dụ:

<p>Một ví dụ về trích dẫn trong HTML</p>
<blockquote>Trích dẫn là đoạn văn bản thu thập được từ những nguồn khác, người khác. Ví dụ như: những câu nói hay, những phát biểu thuyết phục, những định lý, định luật, học thuyết,...</blockquote>
 

Thẻ <abbr> cho chữ viết tắt

Bạn có thể dùng thẻ <abbr> trong HTML để định nghĩa các chữ viết tắt. Dùng thẻ này sẽ cung cấp các thông tin cần thiết, đầy đủ của từ viết tắt để trình duyệt, các hệ thống biên dịch và máy tìm kiếm hiểu rõ hơn nội dung của trang web.

Ví dụ:

<p>Tổ chức y tế thế giới <abbr title="World Health Organization">WHO</abbr> được thành lập năm 1948. </p>

Thẻ <address> cho thông tin liên lạc

Thẻ <address> để định nghĩa thông tin liên lạc cho tác giả, chủ sở hữu một tài liệu hay một bài viết.

Đối tượng này thường được in nghiêng, và nhiều trình duyệt thêm vào trước nó một dòng trắng.

Ví dụ:

<address>
TBit - Diễn đàn công nghệ số.<br> 
Xem trang của chúng tôi:<br>
https://tbit.vn
</address>

Thẻ <cite> cho tên tác phẩm, sản phẩm

Thẻ <cite> dùng để định nghĩa tên tác phẩm, sản phẩm, vật bị sở hữu...

Thương thì trình duyệt sẽ in nghiêng cho văn bản được đánh dấu bằng thẻ này.

Ví dụ:

<p>Bức hoạ <cite>Mona Lisa</cite> của Leonardo Da Vinci vẽ trong khoảng thời gian từ năm 1503 tới năm 1506.</p>

Thẻ <bdo> định nghĩa hướng ghi văn bản (Bi-Direction Override)

Thẻ <bdo> dùng để định nghĩa hướng ghi văn bản. Nếu trình duyệt hỗ trợ, bạn có thể ghi văn bản theo hướng từ phải qua trái.

Ví dụ:

<bdo dir="rtl">Đây là đoạn văn được ghi từ phải qua trái</bdo>