Class và ID trong HTML


Thuộc tính class

Class (lớp) là một thuộc tính của các thẻ HTML để chỉ định một phần tử nào đó thuộc một lớp nhất định, và do đó có thể dùng CSS để định dạng riêng cho những phần tử thuộc lớp này.

Một ví dụ dùng class để trang trí:

<p class="myClass">Đây là một đoạn văn</p>
<p>Đây là đoạn văn khác</p>
<p class="myClass">Đây là một đoạn văn định dạng giống đoạn đầu tiên</p>

See the Pen mJQMOL by Nguyễn Duy Hiếu (@hieu3210) on CodePen.


Thuộc tính id

ID (định danh) là một thuộc tính của các thẻ HTML để chỉ định một phần tử HTML mang một định danh (duy nhất) nào đó, và như vậy có thể dùng CSS để định dạng riêng cho định danh đó.

Chú ý: mỗi id chỉ nên được dùng 1 lần duy nhất trên một trang web.

Ví dụ về id:

<h2>Tiêu đề của tôi</h2>
<h2 id="myId">Một tiêu đề khác</h2>

See the Pen Mwzvow by Nguyễn Duy Hiếu (@hieu3210) on CodePen.