Đề mục trong HTML

Đề mục (heading) là thành phần quan trọng của HTML


Đề mục HTML

Đề mục trong HTML được định nghĩa với 6 cấp đề mục, tương ứng từ <h1> tới <h6>.

<h1> là đề mục cấp cao nhất (thường có cỡ chữ lớn nhất) và <h6> là đề mục cấp bé nhất (thường có cỡ chữ nhỏ nhất).

Ví dụ:

<h1>Đây là đề mục cấp 1</h1>
<h2>Đây là đề mục cấp 2</h2>
<h3>Đây là đề mục cấp 3</h3> 

Sự quan trọng của đề mục

Bạn hãy sử dụng các thẻ <h1> tới <h6> với các đề mục trên trang web, đừng dùng nó chỉ để có văn bản LỚN HƠN hoặc để in đậm, vì có nhiều cách làm như vậy đơn giản và hiệu quả hơn.

Các máy tìm kiếm dùng các thẻ này để xác định cấu trúc nội dung trang web của bạn.

Dùng đề mục cho tiêu đề của trang, như vậy sẽ dễ dàng hơn trong việc xác định cấu trúc tài liệu HTML.


Đường kẻ ngang trong HTML

Dùng <hr> để khai báo một đường kẻ ngang trong tài liệu HTML (như ở trên). Bạn hãy dùng nó kết hợp với tiêu đề để nội dung bài viết được đẹp và rõ ràng hơn.

Ví dụ:

<p>Đây là một nội dung nào đó.</p>
<hr>
<h1>Tiêu đề của tôi.</h1>
<p>Đây là một nội dung khác.</p> 

Thẻ <head>

Thẻ <head> trong HTML dùng để khai báo các thông tin mang tính chất khai báo trong HTML.

Các nội dung trong cặp thẻ <head> và </head> không được hiển thị trong trang web.

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <title>TBit Tutorials</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>

<body>
.
.
.

Thẻ <title>

Thẻ <title> trong HTML được khai báo trong cặp thẻ <head> và </head>

Thẻ <title> định nghĩa tiêu đề trang web của bạn (hiển thị phía trên của trình duyệt).


Thẻ <meta>

Thẻ <meta> dùng để khai báo siêu dữ liệu (metadata) như bảng mã, các thông tin khác của trang web.


Một số thẻ khác trong phần thẻ <head>

Có một số thẻ khác được thường xuyên dùng trong phần khai báo như:

  • <style> : khai báo sử dụng CSS
  • <link>: khai báo liên kết tới tài liệu CSS ngoài
  • <script> : khai báo sử dụng JavaScript.