Liên kết trong HTML

Liên kết là thành phần quan trọng của HTML mà bạn có thể gặp ở hầu hết các trang web. Liên kết dùng để điều hướng từ trang này sang trang khác khi người dùng nhấp chuột vào liên kết.


Liên kết trong HTML là siêu liên kết

Tất cả các liên kết trong HTML đều là siêu liên kết (hyperlink).

Siêu liên kết là một đoạn văn bản hoặc bức ảnh mà khi bạn nhấn vào nó, trình duyệt sẽ di chuyển sang trang khác đã được định nghĩa sẵn.


Cú pháp chèn liên kết vào HTML

Trong HTML, ta dùng thẻ <a> để thêm liên kết vào trang web.

Cú pháp:

<a href="/url">phần văn bản liên kết</a>

 Thuộc tính href là bắt buộc để chỉ ra đích đến của liên kết, url là địa chỉ trang web đích.

Ví dụ:


Liên kết cục bộ

Thông thường các website được tổ chức dạng thư mục. Một website có thể có nhiều trang web. Nếu muốn di chuyển giữa các trang web trong cùng 1 website ta có thể dùng url cục bộ có dạng đường dẫn tương đối.

Ví dụ:

<a href="/hoc_css.html">Hướng dẫn học CSS</a>

Thuộc tính target

Thuộc tính target của thẻ <a> dùng để chỉ ra nơi sẽ hiển thị trang web của liên kết.

Ví dụ, muốn trình duyệt mở một cửa sổ (tab) mới khi nhấn vào liên kết bạn cần khai báo.

<a href="/hoc_css.html" target="_blank">Hướng dẫn học CSS</a>

Có các giá trị của target như sau:

Giá trị Mô tả
_blank Mở liên kết trong một cửa số (tab) mới.
_self Mở liên kết ngay tại cửa sổ (tab) hiện tại.
_parent Mở liên kết trong frame cha của frame hiện tại
_top Mở liên kết trên toàn cửa sổ.
Tên frame Mở liên kết trong 1 frame nào đó.

 


Dùng ảnh như liên kết

Bạn có thể dùng một bức ảnh làm liên kết bằng cách khải báo thẻ <img> nằm trong phạm vi của cặp thẻ <a>.

Ví dụ: