Soạn thảo HTML

Viết mã HTML bằng Notepad

HTML có thể được soạn thảo bằng các chương trình chuyên dụng như:

Mặc dù vậy, để học HTML chúng tôi khuyên bạn hãy dùng những trình soạn thảo đơn giản như Notepad (Windows) hoặc TextEdit (Mac).

Việc sử dụng những trình soạn thảo đơn giản, không nhắc lệnh sẽ giúp ích cho bạn ghi nhớ các thẻ HTML cần thiết. Chỉ khi nào thành thạo HTML, bạn hãy dùng các phần mềm chuyên dụng để thiết kế.

Có các bước sau để tạo một trang web cơ bản dùng Notepad.


Bước 1: Mở Notepad

  • Với Windows 7 trở về trước: Nhấn nút Start/All Programs/Accessories/Notepad
  • Đối với Windows 8 về sau: Mở Start Screen và gõ Notepad vào ô tìm kiếm.

Bước 2: Viết một tài liệu HTML đơn giản

Viết hoặc copy đoạn mã HTML sau vào trong Notepad.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>My First Heading</h1>

<p>My first paragraph.</p>

</body>
</html>

 img notepad


Bước 3: Lưu một tài liệu HTML

  • Bạn thực hiện lưu văn bản bạn vừa tạo ra bằng cách chọn File > Save as hoặc Ctrl + S.
  • Đặt tên file là index.htm hoặc tên khác có phần mở rộng là .htm hay .html
  • Chọn UTF-8 trong mục Encoding nếu bạn muốn viết trang web có tiếng Việt (bắt buộc).

Bước 4: Xem tài liệu HTML trong trình duyệt

Nhấp đúp vào file mới lưu để mở nó trong trình duyệt mặc định. Kết quả như hình dưới:

img chrome