Định dạng trong HTML


Định dạng trong HTML

Tất cả các thành phần trong tài liệu HTML đều được định dạng theo mặc định, như văn bản thường màu đen và có nền trắng.

Muốn thay đổi các định dạng mặc định ta có thể dùng thuộc tính style trong các thẻ HTML.

Ví dụ:

<p style="color:red">Đây là một đoạn văn bản màu đỏ.</p>
<p style="color:#00f;background-color:#ccc">Đây là phần văn bản có màu xanh và nền xám.</p>

Thuộc tính style

Thuộc tính style thường được khai báo có dạng:

style="thuộc_tính1:giá_trị1;thuộc_tính2:giá_trị2"

Có thể có một hoặc nhiều cặp thuộc tính / giá trị


Cỡ chữ trong HTML

Dùng từ khoá font-size để khai báo kích thước font chữ.

Ví dụ:

<h1 style="font-size:300%">Tiêu đề lớn gấp 3 lần</h1>
<p style="font-size:16pt">Đoạn văn bản có cỡ chữ 16pt.</p>

Căn chỉnh trong HTML

Dùng thuộc tính text-align để canh chỉnh văn bản.

Ví dụ:

<h1 style="text-align:center">Tiêu đề canh giữa</h1>
<p style="text-align:right">Đoạn văn canh phải.</p>

Cũng có thể dùng thuộc tính align="center" để canh giữa văn bản.

Còn nhiều vấn đề liên quan tới CSS sẽ được trình bày rõ ràng trong phần hướng dẫn về CSS.