Bài 2. Kiểu dữ liệu, toán tử, hàm số

Các kiểu dữ liệu cơ bản chuẩn trong C\C++

   1. Kiểu số nguyên
    - Ký hiệu: int (2 Byte);
    - Các kiểu mở rộng: long, unsigned int, unsigned long.
    
   2. Kiểu số thực     
    - Ký hiệu: float (4 Byte)    
    - Các kiểu mở rộng: double, long double.
        
   3. Kiểu ký tự   
    - Ký hiệu: char (1 Byte).


Ép kiểu, chuyển kiểu

    - Chuyển kiểu tự động: char -> int -> float.
    - Ép kiểu: 
      
      Ví dụ: Ép kiểu float thành int:        
       (int)x; (x có kiểu float).


Các toán tử trong C\C++

     1 - Toán tử số học          
          +, -, *, /,           
          % (chia lấy phần dư),           
          ++ (tăng 1 đơn vị),           
          -- (giảm 1 đơn vị),           
          =, ...
     2 - Toán tử logic      
          && (and),           
          || (or),           
          ! (not).
     3 - Toán tử quan hệ      
        >, <, >=, <=, ==, !=.      
     4 - Toán tử xử lý bit      
          >> (dịch phải),           
          << (dịch trái),           
          ~ (not bit),           
          ^ (xor bit),           
          & (and bit),           
          | (or bit).


Một số hàm thông dụng C++

   Để sử dụng các hàm, bạn cần khai báo tiền xử lý (#include)   
      1- stdio.h: Thư viện chứa các hàm vào/ ra chuẩn (standard input/output).       
           Gồm các hàm: printf(), scanf(), getc(), putc(), gets(), puts(), fflush(), fopen(), fclose(), fread(), fwrite(), getchar(), putchar(), getw(), putw(),...
      2- conio.h: Thư viện chứa các hàm vào ra trong chế độ DOS (DOS console).     
        Gồm các hàm: clrscr(), getch(), getche(), getpass(), cgets(), cputs(), putch(), clreol(),...
      3- math.h: Thư viện chứa các hàm tính toán     
        Gồm các hàm: abs(), sqrt(), log(). log10(), sin(), cos(), tan(), acos(), asin(), atan(), pow(), exp(),...
      4- alloc.h: Thư viện chứa các hàm liên quan đến việc quản lý bộ nhớ.       
        Gồm các hàm: calloc(), realloc(), malloc(), free(), farmalloc(), farcalloc(), farfree(),...
      5- io.h: Thư viện chứa các hàm vào ra cấp thấp.     
        Gồm các hàm: open(), _open(), read(), _read(), close(), _close(), creat(), _creat(), creatnew(), eof(), filelength(), lock(),...
      6- graphics.h: Thư viện chứa các hàm liên quan đến đồ họa.     
        Gồm các hàm: initgraph(), line(), circle(), putpixel(), getpixel(), setcolor(),...


Ví dụ 1:

+ Yêu cầu: Tính tổng hai số nguyên a, b cho trước.

+ Code

#include <iostream>
#include <conio.h>

using namespace std;

int main() {
  // khai báo biến
  int a,b;
  a=5; b=6;
  int s=a+b;
  cout<<"\n Tong "<<a<<" va "<<b<<" bang: "<<s;
  
  return 0;
}

Ví dụ 2: 


+ Yêu cầu: Tính chu vi và diện tích của tam giác với 3 cạnh cho trước.

+ Code:

 

#include <iostream>
#include <conio.h>
#include <math.h>

using namespace std;

int main() {
  // khai báo biến sô thực
  float a,b,c;
  a=3.0; b=4.0;c=5.0;
  float cv,dt; // chu vi, dien tich
  // tinh chu vi, dien tich
  cv=a+b+c;
  float p=cv/2; // nua chu vi
  dt=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c));
  cout<<"\n Chu vi = "<<cv<<"\n Dien tich = "<<dt;
return 0; }

Ví dụ 3:

+ Yêu cầu:  
  - In ra màn hình vị trí của ký tự 'A' trong bảng mã ASCII.
  - In ra ký tự tại vị trí 67 trong bảng mã ASCII.
  
+ Code:

#include <iostream>
#include <conio.h>
#include <math.h>

using namespace std;

int main() {
  // khai báo biến ký tự
  char ch='A';
  int vt=ch;
  cout<<"\n Vi tri cua ky tu A: "<<vt;
  // in ra ky tu tai vi tri 67  
  vt=67;
  ch=(char)vt;// ép kiểu int thành char
  cout<<"\n Ky tu tai tai vi tri 67 la: "<<ch;

  return 0; 
}