Bài 7. Cấu trúc lặp WHILE

Cấu trúc lặp while: Chức năng của nó đơn giản chỉ là lặp lại [Khối lệnh] khi điều kiện [biểu thức điều khiển] còn thoả mãn.

Cú pháp:

while (biểu thức điểu khiển)
   {
    Khối lệnh;
   }

Trong đó:

     - [biểu thức điểu khiển] là biểu thức logic.

     - [Khối lệnh] còn thực hiện khi [biểu thức điều khiển] còn đúng.

     - Trong [khối lệnh] cần có sự tác động để [biểu thức điều khiển] sai.


Ví dụ 1:

+ Yêu cầu: Tính tổng các số từ 1 đến n, với n nhập vào từ bàn phím.

+ Code:

#include <iostream>
#include <conio.h>

using namespace std;

int main() {
  int n;
  // nhap n
  cout<<"\n n = ";
  cin>>n;
  // tinh tong
  int s = 0,i = 0;
  while(i<=n){
    s = s+i;
    i++;
  }
  // in ket qua
  cout<<"\n Tong = "<<s;

return 0; 
}

Ví dụ 2:

+ Yêu cầu: Đếm số chẵn nhỏ hơn n, với n nhập vào từ bàn phím.

+ Code:

#include <iostream>
#include <conio.h>

using namespace std;

int main() {
  int n;
  // nhap n
  cout<<"\n n = ";
  cin>>n;
  // dem so chan
  int dem = 0,i = 0;
  while (i<=n){
   if (i%2==0) dem++;
   i++;
  }
  // in ket qua
  cout<<"\n Ket qua = "<<dem;

  return 0; 
}

Ví dụ 3:

+ Yêu cầu: In ra màn hình tất cả số nguyên gồm 4 chữ sao cho tổng các chữ số bằng 10.

+ Code:

#include <iostream>
#include <conio.h>

using namespace std;

int main() {
  cout<<"In ket qua: ";
  int i = 1000;
  while (i<=9999)
  {
   if(i%10+(i/10)%10+(i/100)%10+i/1000==10)
    cout<<i<<";\t";
   i++;
  }

return 0;
}

Ví dụ 4:

+ Yêu cầu: In ra màn hình bảng cửu chương.

+ Code:

#include <iostream>
#include <conio.h>

using namespace std;

int main() {
  cout<<"In bang cuu chuong: \n";
  int i = 1;
  while (i<=9)
  {
  int j = 1;
  while (j<9){
   cout<<i<<"x"<<j<<"= "<<i*j<<";\t";
   j++;
  }
  cout<<"\n";
  i++;
  }

return 0; 
}

Ví dụ 5:

+ Yêu cầu: In ra màn hình tất cả số nguyên tố nhỏ hơn 1000.

+ Code:

#include <iostream>
#include <conio.h>

using namespace std;

int main() {
  cout<<"In so nguyen to nho hon 1000: \n";
  int i = 1;
  while (i<=1000)
  {
   int test = 0,j = 2;
    while (j<i){
    if(i%j==0) {
     test = 1;
     break;
    }
    j++;
   }
   if(test==0) cout<<i<<" ; ";
   i++;
  }

return 0;
}