Bài 3. Câu lệnh Vào/Ra

1. In dữ liệu ra màn hình    

cout<<data1<<data1<<...;

Trong đó:

         - data là biến, biểu thức, xâu ký tự,...
         - Mỗi khối dữ liệu cách nhau bởi <<


2. Nhập dữ liệu vào từ bàn phím

cin>>var1>>var2>>...;

          Trong đó: 

              - var là các biến cần nhập từ bàn phím.
              - Mỗi biến cách nhau bởi >>


Ví dụ 1: 

+ Yêu cầu:  Nhập vào 2 số nguyên a, b. Tính tổng, hiệu, tích, thương 2 số đó.
    
+ Code:

#include <iostream>
#include <conio.h>

using namespace std;

int main() {
   int a, b;
   // nhap 2 so
   cout<<"\n Nhap 2 so: ";
   cout<<"\n a= ";
   cin>>a;
   cout<<"\n b= ";
   cin>>b;
   // Tinh tong, hieu, tich, thuong
   int tong, hieu, tich;
   tong = a+b;
   hieu = a-b;
   tich = a*b;
   float thuong = (float)a/b;
   // in ket qua
   cout<<"\n Tong: "<<tong;
   cout<<"\n Hieu: "<<hieu;
   cout<<"\n Tich: "<<tich;
   cout<<"\n Thuong: "<<thuong;
   
   return 0;
}

Ví dụ 2:

+ Yêu cầu:  Nhập vào 3 cạnh tam giác, tính chu vi, diên tích tam giác đó.

+ Code:

#include <iostream>
#include <conio.h>
#include <math.h>

using namespace std;

int main() {
   float a, b, c;
   
   // nhap 3 canh tam giac
   cout<<"\n Nhap 3 canh: ";
   cout<<"\n a = ";
   cin>>a;
   cout<<"\n b = ";
   cin>>b;
   cout<<"\n c = ";
   cin>>c;
   
   // Tinh chu vi, dien tich tam giac
   float cv, dt;
   cv = a+b+c;
   float p = cv/2;
   dt = sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c));
   
   // in ket qua
   cout<<"\n Chu vi: "<<cv;
   cout<<"\n Dien tich: "<<dt;
   
   return 0;
}

Ví dụ 3:

+ Yêu cầu: Tính điểm cho sinh viên:
 - Nhập vào điểm: điểm toán rời rạc (3 tín chỉ); điểm lập trình (4 tín chỉ); điểm cơ sở dữ liệu (3 tín chỉ)
 - Tính điểm tổng kết.
 - In kết quả.
 
 + Code:

#include <iostream>
#include <conio.h>
 
using namespace std;
 
int main() {
   float dTRR,dLT,dCSDL;
   
   // nhap nhap diem
   cout<<"\n Nhap diem: ";
   cout<<"\n Diem toan roi rac: ";
   cin>>dTRR;
   cout<<"\n Diem lap trinh: ";
   cin>>dLT;
   cout<<"\n Diem co so du lieu: ";
   cin>>dCSDL;
   
   // Tinh diem
   float dTK;
   dTK = (dTRR*3+dLT*4+dCSDL*3)/10;
   
   // in ket qua
   cout<<"\n Diem tong ket: "<<dTK;
   
   return 0;
}