Bài 8. Cấu trúc lặp DO-WHILE

Cấu trúc lặp do - while: Chức năng của vòng lặp do-while hoàn toàn giống vòng lặp while chỉ trừ có một điều là điều kiện điều khiển vòng lặp được tính toán sau khi [Khối lệnh] được thực hiện. Vì vậy, [Khối lệnh] sẽ được thực hiện ít nhất một lần ngay cả khi [biểu thức điều khiển] không bao giờ được thoả mãn.

Cú pháp:

do
 {
  Khối lệnh;
 }
while (biểu thức điều khiển);

Trong đó:

  - [biểu thức điều khiển] là biểu thức logic.

  - Trong [khối lệnh] cần có tác động để [biểu thức điều khiển] sai đi. 


Ví dụ 1:

+ Yêu cầu: Nhập một số có giá trị từ 0 đến 9, nếu nhập không đúng yêu cầu nhập lại. In ra số được nhập hợp lệ.

+ Code:

#include <iostream>
#include <conio.h>

using namespace std;

int main() {
  int n;
  do{
   cout<<"\n Nhap n = ";
   cin>>n;
   if (n<0 || n>9)
    cout<<"\n Nhap lai n !";
  }while (n<0 || n>9); 
  // in ket qua
  cout<<"\n So da nhap hop le: "<<n;

return 0;  
}

Ví dụ 2:

+ Yêu cầu: Tính tổng các số từ 1 đến n, với n nhập vào từ bàn phím thỏa mãn 1<n<2014.

+ Code:

#include <iostream>
#include <conio.h>

using namespace std;

int main() {
  int n;
  // su dụng do-while de nhap n
  do{
   cout<<"\n Nhap n = ";
   cin>>n;
   if (n<=1||n>=2014)
    cout<<"\n Nhap lai n !";
  }while (n<=1||n>=2014); 
  // tinh tong
  int s = 0,i = 1;
  do{
   s = s+i;
   i++;
  }while(i<=n);
  // in ket qua
  cout<<"\n Tong = "<<s;

return 0;  
}

Ví dụ 3:

+ Yêu cầu: Đếm số chẵn từ 0 đến n, với n nhập vào từ bàn phím thỏa mãn 4<=n<=1000.

+ Code:

#include <iostream>
#include <conio.h>

using namespace std;

int main() {
  int n;
  // su dụng do-while de nhap n
  do{
   cout<<"\n Nhap n = ";
   cin>>n;
   if (n<4||n>1000)
    cout<<"\n Nhap lai n !";
  }while (n<4||n>1000); 
  // dem so chan
  int dem = 0,i = 0;
  do{
   if (i%2==0) dem++;
   i++;
  }while (i<=n);
  // in ket qua
  cout<<"\n Ket qua = "<<dem;

return 0;  
}

Ví dụ 4:

+ Yêu cầu: In ra màn hình tất cả số nguyên gồm 4 chữ sao cho tổng các chữ số bằng 10.

+ Code:

#include <iostream>
#include <conio.h>

using namespace std;

int main() {
  cout<<"In ket qua: \n";
  int i = 1000;
  do{
   if(i%10+(i/10)%10+(i/100)%10+i/1000==10)
    cout<<i<<";\t";
   i++;
  }while (i<=9999);

return 0;  
}

Ví dụ 5:

+ Yêu cầu: In ra màn hình bảng cửu chương.

+ Code:

#include <iostream>
#include <conio.h>

using namespace std;

int main() {
  cout<<"In bang cuu chuong: \n";
  int i = 1;
  do{
  int j = 1;
  do{
   cout<<i<<"x"<<j<<"= "<<i*j<<";\t";
   j++;
  }while (j<9);
  cout<<"\n";
  i++;
  } while (i<=9);

return 0;  
}

Ví dụ 6:

+ Yêu cầu: In ra màn hình tất cả số nguyên tố nhỏ hơn 1000.

+ Code:

#include <iostream>
#include <conio.h>

using namespace std;

int main() {
  cout<<"In so nguyen to nho hon 1000: \n";
  int i = 1;
  do
  {
   int test = 0,j = 2;
    do{
    if(i%j==0) {
     test = 1;
     break;
    }
    j++;
   }while (j<i);
   if(test==0) cout<<i<<";\t";
   i++;
  }while (i<1000);

return 0;
}

*** CHÚ Ý:

- Các cấu trúc for, while, do-while có thể chuyển đổi qua lại cho nhau.

- Câu lệnh break, continue:

  + break: khi gặp lệnh break vòng lặp kết thúc.

  + continue: khi gặp lệnh continue vòng lặp bỏ qua phần còn lại, bắt đầu vòng lặp mới.